Over ETWIE

ETWIE is erkend door de Vlaamse overheid als expertisecentrum voor het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed. In de eerste plaats houdt ETWIE zich bezig met de roerende en immateriële aspecten van dit erfgoed: het gaat dan bijvoorbeeld om gereedschap, instrumenten, toestellen en machines, maar ook om gebruiken, kennis en technieken. In Vlaanderen en Brussel zijn duizenden mensen begaan met dit erfgoed als vrijwilliger, in een museum, aan de universiteit… ETWIE wil al deze mensen samenbrengen, stimuleren en begeleiden. Dit gebeurt door een netwerk uit te bouwen, waarbij het delen van kennis en expertise centraal staat.

ETWIE wil in de eerste plaats een netwerk uitbouwen van al wie bezig is met technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed. Hiervoor zal ETWIE onder meer een digitaal platform ontwikkelen dat een vlotte onderlinge communicatie mogelijk maakt en waarop de Vlaamse en internationale expertise op een duurzame wijze breed toegankelijk wordt én blijft.

Als bruggenbouwer wil ETWIE samenwerkingsverbanden in de sector stimuleren. Zo worden er meer kansen gecreëerd en kan er meer resultaat gehaald worden met dezelfde inspanningen. Daarnaast wil ETWIE de sector beter zichtbaar maken en het draagvlak ervoor vergroten. ETWIE wil het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed promoten via de media, aanzetten geven tot verder onderzoek rond relevante thema’s en samenwerken met andere sectoren zoals onderwijs en toerisme.

ETWIE zet ook volop in op de immateriële kant van het erfgoedverhaal. Het gaat dan niet enkel om de feitelijke en historische kennis over alle mogelijke technieken, maar zeker ook om de vaardigheden om deze technieken te beoefenen. Goed kunnen kasseileggen of een complex toestel hanteren, is immers meestal het resultaat van een jarenlang opgebouwde praktische expertise.

Naast het ontplooien van een landelijke werking streeft ETWIE er ook naar om aansluiting te vinden bij internationale netwerken en internationale tendensen op te volgen en naar de doelgroep te vertalen.

In de kijker

Noteer alvast plaats en datum voor onze 8e ontmoetingsdag in jullie agenda: het nieuwe Gents Universiteitsmuseum, 9 mei 2020!

Nieuwsbrief