Home / Blurring boundaries: Towards a Medical History of the Twentieth Century

Blurring boundaries: Towards a Medical History of the Twentieth Century

TitelBlurring boundaries: Towards a Medical History of the Twentieth Century
PublicatietypeJournal Article
Publicatiejaar2017
AuteursHUISMAN F, Joris VANDENDRIESSCHE, WILS K
JournalBMGN - Low Countries Historical Review
Volume132
Start Page3
Uitgave1
Pagina's15
Trefwoordenmedische geschiedenis
Samenvatting

Vervagende grenzen: naar een medische geschiedenis van de twintigste eeuw

Dit themanummer wil het potentieel van de medische geschiedenis tonen om bij te dragen tot belangrijke historische vraagstukken, zoals de opkomst van de welvaartstaat. De artikelen in dit nummer maken duidelijk dat de medische geschiedenis – voor de twintigste eeuw meer nog dan voor vroegere tijdvakken – nauw verbonden is met de sociale, culturele en politieke geschiedenis. De tweede doelstelling van dit nummer is van methodologische aard. Het wil de conceptuele vernieuwingen van medisch historici op het terrein van de mondelinge geschiedenis, de digitale geschiedenis en de studie van materiële cultuur onder de aandacht brengen. Dankzij deze methodologieën komen nieuwe actoren in beeld: architecten, missionarissen, ‘leken’, adverteerders en druggebruikers – actoren die het medische veld verruimen, voorbij de traditionele categorieën van ‘arts’ en ‘patiënt’. Vanuit hun perspectief wordt de eigenheid van de twintigste-eeuwse gezondheidszorg duidelijk: een veld waarin de massamedia en de publieke opinie nadrukkelijk aanwezig zijn, waarin internationale organisaties een rol spelen, en waarin de patiënt wordt geherdefinieerd als burger-consument met recht op medische zorg.

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief