Werking

De werking van ETWIE is gebaseerd op drie pijlers:

Netwerking

ETWIE wil een netwerk uitbouwen en verstevigen van alle mogelijke mensen en organisaties die met technisch, wetenschappelijk en industrieel (TWI) erfgoed bezig zijn.

Daarom gaan we dat netwerk alvast in kaart brengen en zoveel mogelijk mensen, verenigingen en instellingen proberen overtuigen tot deelname daaraan. We maken daarbij ook de link naar internationale netwerken op diezelfde terreinen.

Om dit alles zo goed mogelijk te ondersteunen, ontwikkelen we een platform dat een vlotte onderlinge communicatie mogelijk maakt en waarop de bestaande Vlaamse en internationale expertise ook op een duurzame wijze breed toegankelijk wordt én blijft. Want al te vaak gaat die waardevolle expertise nu nog verloren of bereikt ze gewoon niet het volledige publiek dat daar interesse voor of zelfs nood aan heeft.

Makelaardij

Deze term staat voor onze sterke gedrevenheid – noem het gerust ambitie – om zoveel mogelijk samenwerking te organiseren tussen ieder die met TWI-erfgoed bezig is. Vanuit de bruggenbouwersrol die erfgoed-expertisecentra typeert, willen we de sector ondersteunen om meer resultaat te behalen met dezelfde inspanningen, en om meer kansen te creëren; bijvoorbeeld via projecten die je als individuele organisatie moeilijk alleen van de grond krijgt.

We peilen ook naar gedeelde ondersteuningsnoden die leven in de TWI-erfgoedsector, bijv. bij het uitwerken van een communicatiebeleid, om dan samen met deskundige externen te trachten hierop een antwoord te bieden via bijv. een cursus of praktische richtlijnen.

Daarnaast vinden we het heel belangrijk om de TWI-erfgoedsector zichtbaarder te maken en het draagvlak ervoor te vergroten. Want lang niet alle facetten van ons zeer brede erfgoedterrein zijn voldoende gekend, laat staan populair. Dit kan natuurlijk via het attenderen aan de media. Maar denk hierbij ook aan het aanzetten tot allerhande onderzoek via bijv. stages, papers en eindwerken, tot het onderzoek op wetenschappelijk niveau toe. Er liggen ook tal van kansen om belendende sectoren zoals het onderwijs en socio-culturele organisaties te betrekken bij de netwerking rond TWIE.

Immateriële expertise over TWIE

TWIE heeft niet alleen een materieel-erfgoedkant, maar over welk soort ‘expertise’ hebben we het eigenlijk als immateriële expertise in beeld komt?

Het gaat om feitelijke en historische kennis over alle mogelijke technieken: oude(re) en recente(re); wetenschappelijke zowel als industriële ; professionele evengoed als huis-tuin-en-keukentechnieken; technieken uit onze specifieke lokale context, maar evenzeer internationale technieken.

Misschien belangrijker nog zijn de vaardigheden om deze technieken te beoefenen. Bij het goed kunnen kasseileggen of een complex toestel hanteren komt het immers meestal aan op jarenlang opgebouwde praktische expertise. Een kennis die in de vingers zit en die je niet gewoon kan aflezen uit een handleiding, voor zover die (nog) bestaat.

Precies op die vaardigheden wil ETWIE ook sterk inzetten. Daarom ontwikkelen we een expertisedatabank (wie kent of kan wat?), en signaleren we bedreigde en reeds verdwenen expertise. In samenwerking met andere organisaties, zoals het expertisecentrum tapis plein vzw, proberen we vervolgens om die expertises veilig te stellen en liefst breder te verspreiden. En we werken volop mee aan het initiatief van de Vlaamse Overheid om een databank en website voor het immaterieel erfgoed op te starten en uit te bouwen.

ETWIE zal dit alles trachten te realiseren op een kwaliteitsvolle en duurzame wijze. We engageren ons bij deze om daarbij te streven naar maatschappelijke en culturele diversiteit en houden bij de ontwikkeling van onze communicatie rekening met een zo breed mogelijke toegankelijkheid.

 

Nieuwsbrief